Peshitta

The Peshitta (Classical Syriac: ܦܫܺܝܛܬܳܐ or ܦܫܝܼܛܬܵܐ pšīṭta) is the standard version of the Bible for churches in the Syriac tradition, including the Maronite Church,[1] the Chaldean Catholic Church,[2] the Syriac Catholic Church,[3] the Syriac Orthodox Church, the Malabar Independent Syrian Church (Thozhiyoor Church), the Syro Malankara Catholic Church, the Malankara Marthoma Syrian Church, the Assyrian Church of the East and the Syro Malabar Catholic Church.

Peshitta
9th-century manuscript
Full nameܡܦܩܬܐ ܦܫܝܛܬܐ mappaqtâ pšîṭtâ
Other namesPeshitta, Peshittâ, Pshitta, Pšittâ, Pshitto, Fshitto
Complete Bible
published
2nd century AD
Translation typeSyriac language
Religious affiliationSyriac Christianity
ܒܪܵܫܝܼܬܼ ܒ̣ܪܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܝܵܬ݂ ܫܡܲܝܵܐ ܘܝܵܬ݂ ܐܲܪܥܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܗ̣ܘܵܬ݂ ܬܘܿܗ ܘܒ݂ܘܿܗ ܘܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܬܗܘܿܡܵܐ ܘܪܘܼܚܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܪܲܚܦܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܡܲܝ̈ܵܐ ܘܐܸܡ̣ܲܪ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܢܸܗ̣ܘܸܐ ܢܘܼܗܪܵܐ ܘܲܗ̣ܘܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ
ܗܵܟ݂ܲܢܵܐ ܓܹܝܪ ܐܲܚܸܒ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܠܲܒ݂ܪܸܗ ܝܼܚܝܼܕ݂ܵܝܵܐ ܢܸܬܸܠ ܕܟ݂ܿܠ ܡ̇ܲܢ ܕܲܡܗܲܝܡܸܢ ܒܸܗ ܠܵܐ ܢܹܐܒ݂ܲܕ݂ ܐܸܠܵܐ ܢܸܗܘܘܼܢ ܠܸܗ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܲܠܥܵܠܲܡ

The consensus within biblical scholarship, although not universal, is that the Old Testament of the Peshitta was translated into Syriac from Biblical Hebrew, probably in the 2nd century AD, and that the New Testament of the Peshitta was translated from the Greek.[4] This New Testament, originally excluding certain disputed books (2 Peter, 2 John, 3 John, Jude, Revelation), had become a standard by the early 5th century. The five excluded books were added in the Harklean Version (616 AD) of Thomas of Harqel.[5][6][7]